راهنمای شرط گذاری در فرمساز

شرط ‌گزاری در فرمساز

راهنمای کامل نحوه شرط گذاری در فیلدها و فیلتر جستجو 

بر روی تمامی فیلدهای فرم و اطلاعات فرم ها می توان شرط گذاری انجام داد.

شرط ‌گزاری در فرمساز

در لیست کشویی اول، می توانید تمام فیلدهای فرم مربوطه را مشاهده نمایید، فیلدی را که نیاز به شرط گذاری بر روی آن دارید را انتخاب کنید، در لیست کشویی دوم "لیست عملگر ها" می توان عملگرهای مختلف را انتخاب نمایید. عملگرهای موجود در این لیست با توجه به نوع فیلد انتخابی متفاوت است.

عملگرها:

برابر با: اگر (متن وارد شده در شرط برابر متن وارد شده برای فیلد باشد) شرط برقرار است.
به غیر از: اگر (متن شرط برابر متن فیلد نباشد) شرط برقرار است.
شروع شود با: اگر (متن شرط با شروع متن وارد شده در فیلد یکی باشد) شرط برقرار است.
شروع نشود با: اگر (شروع متن فیلد، برابر متن شرط نباشد) شرط برقرار است.
شامل شود: اگر (اگر متن شرط داخل متن فیلد باشد) شرط برقرار است. شامل نشود: اگر (متن شرط داخل متن وارد شده در فیلد نباشد) شرط برقرار است.
خاتمه یابد با: اگر (پایان متن فیلد برابر با متن شرط باشد) شرط برقرار است.
خاتمه نیابد با: اگر (پایان متن فیلد با شرط یکی نباشد) شرط برقرار است.
خالی باشد: اگر (فیلد فرم خالی ثبت شده باشد) شرط برقرار است.
خالی نباشد: اگر (فیلد فرم خالی نباشد) شرط برقرار است.
بزرگتر از: اگر (متن وارد شده در فرم بزرگتر از شرط وارده شده باشد) شرط برقرار است.
کوچکتر از: اگر (متن فیلد کوچکتر از شرط باشد) شرط برقرار است.
برابر با تاریخ جاری: اگر (تاریخ فیلد برابر با تاریخ شرط باشد) شرط برقرار است.
به غیر از تاریخ جاری: اگر (تاریخ شرط مخالف تاریخ انتخاب شده در فیلد باشد) شرط برقرار است.
بزرگتر از تاریخ جاری: اگر (تاریخ شرط بزرگتر از تاریخ انتخاب شده در فیلد فرم باشد) شرط برقرار است.
کوچکتر از تاریخ جاری: اگر (تاریخ انتخاب شده در فیلد تاریخ کوچتر از شرط باشد) شرط برقرار است.
افزودن شرط: با انتخاب این گزینه، یک شرط به شرایط اضافه می‌شود.
افزودن شاخه: با افزودن شاخه، می‌توان یک شرط‌های دیگری را اضافه نمود. جمع شروط این شاخه ها برای شرط‌های دیگر در نظر گرفته می‌شود.

بعد از مشخص کردن نوع عملگر و مقدار آن بایستی عملیاتی که انجام میشود را مشخص کنید. در لیست کشویی دو نوع عملیات داریم. یک عملیات های مربوط به مراحل و دکمه ثبت و دومی عملیات های مربوط به پنل ها و فیلدها.

حالت اول بدین معناست که علاوه بر تاثیر فیلدها بر روی یکدیگر میتوان عملیاتی را برای مراحل و دکمه ثبت نیز در نظر گرفت. به عنوان مثال تنظیم کنیم که اگر فیلدی خالی بود،کاربر اجازه رفتن به مرحله بعدی را نداشته باشد. یا اگر مقدار فیلدی برابر با عدد مشخصی نبود امکان ثبت فرم را نداشته باشد.

اعمال شرط بر روی مراحل

حالت دوم نیز مشخص است، با اعمال شرطی بر روی یک فیلد، عملیاتی بر روی فیلد یا فیلدهای دیگر اعمال شود. به عنوان مثال مدیر مجموعه ای قصد دارد فرم استخدام طراحی کند. در فرم مربوطه اگر شخص مورد نظر فیلد جنسیت را بر روی مرد قرار دهد لازم است فیلد وضعیت نظام وظیفه نمایش داده شود.

شرط‌گذاری در فرمساز

با توجه به شرایط گفته شده شرط بایستی برای فیلد جنسیت اعمال شود و شرط به این صورت خواهد بود که اگر فیلد جنسیت برابر با آقا باشد فیلد نظام وظیفه آشکار شود و در غیر این صورت پنهان باشد.

شرط‌گذاری در فرمساز

و در ادامه اگر شخص سابقه کاری نداشته باشد پنل مربوط به سابقه شغلی غیر فعال شود.

شرط‌گذاری در فرمساز

برای این عملیات نیز بایستی از تنظیمات فیلد سوابق کاری شرط را اعمال کرد به این صورت که اگر فیلد سوابق کاری برابر با ندارم بود پنل سوابق شغلی غیر فعال گردد در غیر این صورت فعال باشد.

شرط‌گذاری در فرمساز

برای بررسی مثالی دیگر کلیک کنید.

جمع شرط‌ها:

اگر چندین شرط انتخاب شود باید نوع جمع شرط‌ها را معین کرد، نوع جمع شرط‌ها به 2 صورت زیر است:

اگر تمام شرایط برقرار باشد: باید تمام شرط‌های اعمال شده برقرار شود تا عمل صورت بگیرد.
اگر یکی از شرایط برقرار باشد: اگر در بین شرط‌های اعمال شده، یکی از شروط برقرار شود عمل صورت می‌گیرد.
تنظیمات شرط باید به نوعی باشد که از نظر منطقی دارای اشکال نباشد به طور مثال

شرط‌گذاری در فرمساز

در تصویر بالا شرط هیچ موقع برقرار نخواهد بود به این دلیل که نام درج شده در یک فرم همزمان نمی‌تواند "جوادی" و "یوسفی" باشد، اگر در شرط بالا گزینه "تمام" را به "یکی از" تغییر داده شود، منطق شرط درست می‌شود، و در صورتی که نام وارد شده برابر "جوادی" یا "یوسفی" باشد، شرط برقرار می‌شود.

برای دیدن نمونه فرم اعمال شده شرط گذاری کلیک کنید

تفاوت شرط گذاری در فرم های مرحله‌ای و کلاسیک

در فرم هایی که به صورت مرحله ای به نمایش درمی‌آیند اعمال شروط نسبت به فرم های کلاسیک متفاوت خواهند بود. در فرم های کلاسیک شرط گذاری بر روی هر فیلد انجام میشود و مانند توضیحاتی که در بالا گفته شد امکان پذیر است. در صورتی که در فرم مرحله ای با توجه به این امر که در هر مرحله فقط یک فیلد قرار میگیرد. شرط بر روی مرحله‌ها تنظیم میشوند نه بر روی فیلدها. همچنین شرایط تعیین شده به این صورت خواهد بود که: در صورتی که شرط برقرار باشد مرحله‌ی بعدی کدام یک از مراحل فرم باشد. به طور مثال در صورتی که شرط اعمال شده برقرار باشد شخص به سه مرحله جلوتر منتقل شده و مراحل این بین به او نمایش داده نشود. بدیهیست که شخص با زدن دکمه‌ی مرحله‌ی قبل به مرحله ای که از آن به این مرحله منتقل شده بود بازگشت داده میشود و امکان دیدن آن مراحلی که از آن عبور کرده را نخواهد داشت. در مثالی دیگر اگر شرط برقرار باشد شخص به دو مرحله عقب تر بازگردد. به طور کلی شرط در فرم مرحله ای اگر برقرار باشد: فعلی که صورت میگیرد، حرکت در بین مراحل فرم است و فقط میتوان مشخص کرد که شخص به کدام مرحله برود.

در فرم زیر که به صورت مرحله ای طراحی شده است 5 مرحله یا 5 فیلد وجود دارد. با شرط هایی که در مرحله 1 و 3 قرار داده شده اگر در مرحله اول خانم انتخاب شود مرحله دو به شما نمایش داده نخواهد شد و مستقیما به مرحله 3 خواهید رفت. همچنین اگر در مرحله 3 مجرد انتخاب شود مستقیم به مرحله 5 خواهید رفت و مرحله 4 به شما نمایش داده نخواهد شد.

برای دیدن نمونه فرم مرحله ای شرط گذاری شده کلیک کنید

شرط‌گذاری در فرمساز

ویدئو راهنما شرط گذاری بر روی فیلدهای فرم

در ادامه با مشاهده‌ی ویدئوی زیر خواهید آموخت که چگونه میتوان برای فیلدهای فرم شروطی را اعمال کرد و بر اساس مقادیر ورودی عملیات هایی که انجام میشود متفاوت خواهند بود